Hírek

 • Meghívó

  Meghívó

  Balatonakarattya Község Önkormányzatának

  Képviselő-testülete

  2016. május 25-én (szerdán) 10:00 órakor

  képviselő-testületi ülést tart.

  Az ülés helye: 8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7.

   

  Napirend:

  1./ Beszámoló a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.

  Előadó: Matolcsy Gyöngyi polgármester

  2./ Beszámoló a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda működéséről.

  Előadó: Matolcsy Gyöngyi polgármester

  3./ Beszámoló a gyermek és felnőtt háziorvos tevékenységéről.

  Előadó: Matolcsy Gyöngyi polgármester

  4./ Balatonakarattya-Balatonkenese vagyonmegosztása.

  Előadó: Matolcsy Gyöngyi polgármester

  5./ A Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása Társulási megállapodásának 6. sz. módosításáról döntés.

  Előadó: Matolcsy Gyöngyi polgármester

  6./ Balatonkenesei Pilinszky János Iskola kérelme.

  Előadó: Matolcsy Gyöngyi polgármester

  7./ Strandüzemeltetés és strandbelépő árak meghatározása.

  Előadó: Matolcsy Gyöngyi polgármester

  8./ 2015. évi zárszámadási rendelet elfogadása.

  Előadó: Matolcsy Gyöngyi polgármester

  Az ülésre ezúttal tisztelettel meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.

  Balatonakarattya, 2016. május 19.

                                                                       Tisztelettel:

                                                                                                                

     Matolcsy Gyöngyi

                       polgármester

   

  Meghívó letöltése

 • Gallyazási értesítő

  A Bakonyi Fakitermelő Bt. az E-ON Áramhálózati Zrt. megbízásából élet- és vagyonvédelmi okok miatt Balatonakarattya Gáspár-telepen gallyazási munkálatokat végez.

  A gallyazási munkálatok közérdekű munkálatok, a munka megkezdése 2016. május 17-e, a gallyazásból származó gallyakat elszállítják.

  Tájékoztató teljes letöltése

Naptár

loader

Veteránautók találkozója

2016. május 14-én második alkalommal érintette a települést a veteránautók felvonulása, mely Balatonaligáról indult.

Kevesebb autó érkezett, mint tavaly, ám az 50 év körüli járgányok ezúttal is ámulatba ejtették az érdeklődőket. Felszabadult életérzés a veterán autózás - mondták többen is a felvonulók közül.

http://www.xn--bltv-4qab.hu/index.php/hirek/balatonakarattya/3578-veteranautok-talalkozoja-balatonakarattyan

Tájékoztatás

V Á L T O Z Á S

A hulladékgazdálkodási - VERTIKÁL-os - zsákok átvételét 2016. május 17-től a Szépkilátás Akarattya Klub helyiségében (Balatonakarattya, Rákóczi u. 6.) biztosítjuk az alábbi időpontokban:

Hétfő:          9:00 – 11:00

Kedd:           14:00 – 16:00

Szerda:       9:00 – 11:00

Csütörtök:  14:00 – 16:00

Péntek:       14:00 – 16:00

Szombat:    9:00 – 11:00

Önkormányzatunknál a fenti időponttól a zsákok átvételére nincs lehetőség.

Megértésüket köszönjük!

Balatonakarattya, 2016. május 12.

                  Balatonakarattya Község Önkormányzata                                                     

                                                     8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7.

Pályázati felhívás

Balatonakarattya Község Önkormányzata

                          

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Balatonakarattyai Szilfa Óvoda Óvodavezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 2021. augusztus 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése, a munkáltatói jogkör gyakorlása, az intézményi munka szakszerű, gazdaságos, törvényes biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

§       Felsőfokú képesítés, Óvodapedagógus,

§       Óvodapedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§       Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, nem áll foglalkozástól eltiltó ítélet hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§       Montessori-pedagógia ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§       Részletes szakmai önéletrajz, az intézményvezetésre vonatkozó program, iskolai és szakmai végzettséget igazoló okmányok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a pályázatot elbíráló testület személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános vagy zárt ülést tartson.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:2016. június 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Tamásné nyújt, a 0620-215-0620 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§       Postai úton, a pályázatnak a Balatonakarattya Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 226-2 , valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető.

§       Személyesen: Lukács Tamásné, Veszprém megye, 8172 Balatonakarattya, Iskola utca 7.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§       Balatonakarattya Község Önkormányzat honlapja: www.balatonakarattya.hu - 2016. május 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. május 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Hulladékszállításról tájékoztatás

H U L L A D É K S Z Á L L Í T Á S

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy 2016. április 1-től 2018. március 31-ig a lakossági és közületi hulladékszállítást Balatonakarattyán - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tárgyú közbeszerzési eljárás nyertese - a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.) közszolgáltató végzi.

A hulladékszállítás időpontjai:

Április 15-től október 15-ig - minden héten vasárnap.

Október 16-től április 14-ig- minden héten hétfő.

Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket, szelektív és zöldhulladékos zsákokat a szállítási napokon reggel 7:00 óráig szíveskedjenek kihelyezni az ingatlanuk elé. Későbbi időpontban történő kihelyezés esetén az ürítés elmaradhat.

Az üdülőingatlan használók 6 hónapra: április 15-től október 15-ig terjedő időszakra kötelesek a szállítást igénybe venni.

A szelektív hulladékokat házhoz menő rendszerben gyűjti a szolgáltató. A gyűjtések havonta egyszer, az alábbi időpontokban lesznek: április 24., május 22., június 19., július 31., augusztus 28., szeptember 25., október 24., november 21., december 19.

Átlátszó zsákban kell vegyesen a papír, műanyag, fém(italos) dobozokat a gyűjtő napokon az ingatlanuk elé kihelyezni. A kihelyezhető mennyiség nem korlátozott. A szolgáltató a szelektív gyűjtésre zsákokat (fél éves „üdülő” használóknak 6 db-ot, egész évre „állandó lakóknak” 12 db-ot) biztosít, melyeket az önkormányzatnál lehet átvenni.

A szolgáltató humán munkaerővel szelektálja a vegyes hasznosítható hulladékot, és a balesetveszély csökkentése érdekében kéri, hogy az üveget kizárólag a szelektív gyűjtőpontokra kihelyezett konténerekbe helyezzék! Kérjük, legyenek erre tekintettel!

Újdonság, hogy a közszolgáltatás keretein belül a zöldhulladék is elszállításra kerül az alábbi feltételek betartása esetén:

- Faágakat, gallyakat maximum 80 cm hosszúra vágva, kézi erővel mozgatható kötegekben (összekötve) kell az ingatlan elé kihelyezni.

- A fű, lomb, egyéb ömlesztett zöldhulladékot a szolgáltató által biztosított (szállításonként 1-1 db biológiailag lebomló) zöldhulladékos zsákban kell kihelyezni. A zsákokat az önkormányzatnál lehet átvenni. A szállítások április 15-től október 15-ig a páratlanhetek vasárnapján lesznek. Felhívjuk figyelmüket, hogy a nem előírt módon kihelyezett zöldhulladék nem kerül elszállításra!

Kérjük, hogy az ingatlanuk előtti terület tisztántartása érdekében a kihelyezés módját tartsák be!

A többlet háztartási hulladékok elszállítására a szolgáltató zsákot biztosít 435.- Ft+ÁFA darabáron. Ezek beszerzésére szintén az önkormányzatnál van lehetőség, az átvett zsákok az átvételi elismervények szerint kerülnek majd kiszámlázásra.

Akarattya-pusztánaz ingatlanok tulajdonosainak a szolgáltató – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - kötelezően használandó zsákokat biztosít. Elszállításra csak a VERTIKÁL-os zsákban kitett hulladékok kerülnek! A zsákokat az önkormányzatnál lehet átvenni.

Kérjük, hogy a korábban megvásárolt, SIÓKOM Kft.-s többletszállításra szolgáló zsákokat NE használják!

A lomtalanításmódja változik: nem kell egy meghatározott időponthoz igazodni, hanem az ingatlanhasználó által bejelentett kérésre, a szolgáltatóval előre egyeztetett időpontban évente egyszer, háztartásonként max. 1,5m3 lom elszállítását fogja a szolgáltató végrehajtani. Az időpont egyeztetése a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. elérhetőségeinek bármelyikén lehetséges. A lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat szállítják el. A kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra. A kihelyezésre kerülő lomok között a továbbiakban sem lehet: veszélyes hulladék; építési, bontási törmelék; gumiabroncs; gépjárműroncs; ipari- és mezőgazdasági tevékenység során képződött hulladék; elektronikai hulladék.

A közszolgáltatást igénybevevők az első negyedévi (január-március) számlákat a VERTIKÁL Nonprofit Zrt.-től fogják megkapni.

2016. április 1-től a közszolgáltatás díjáról szóló számlát az NHKV Zrt. (Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.) fogja az ingatlantulajdonosok részére kiküldeni.

A VERTIKÁL Zrt. elérhetőségei:

8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. tel.: 22/366-029, 576-070, fax: 22/576-071, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

                                             Balatonakarattya Község Önkormányzata
                                             8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7.

Kiállítás

 

Egyenruha kiállítás a Rendőrségen

 

Korhű egyenruhákból összeállított kiállítás nyílt a Balatonalmádi Rendőrkapitányságon.

 

A Veszprémi Méretes Szabóság által készített 23 katonai, csendőri és rendőri egyenruha kerül bemutatásra. A török idők katona öltözetétől a XX. századi egyenruhákig tartó kort íveli át az arannyal, ezüsttel dúsan díszített, színpompás öltözékek sora. A kiállítás megnyitóján résztvevő óvodásoknak, talán friss tanulmányaik alapján, az 1848-s szabadságharc idején viselt tiszti egyenruhák tetszettek legjobban.

 

A kiállítás 2016. június végéig a Balatonalmádi Rendőrkapitányság épületében tekinthető meg:

hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8 -13 óra között.